facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - listy zakwalifikowanych.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, na kierunkach studiów gdzie zakończy się internetowa rejestracja, rozpoczynają postępowanie kwalifikacyjne. Daty i godziny ogłaszania list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególnych kierunkach, zostały podane w informacjach przy każdym z wybranych kierunków w katalogu IRK https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog . 

Listy zakwalifikowanych kandydatów będą pokazywały się na stronie  https://irk.us.edu.pl/listy/

UWAGA : W związku z przepisami o ochronie danych osobowych - listy widoczne są tylko dla zarejestrowanych w ​Systemie IRK kandydatów.

 

Przy listach zostaną podane miejsca oraz terminy składania dokumentów wymaganych na studia.    Również w Systemie IRK, na koncie zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata,  pojawia się informacja o miejscu i terminie wpisu na studia i złożenia dokumentów. 

Kandydat otrzymuje w systemie IRK następujący status w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Kandydat zakwalifikowany - kandydat, umieszczony na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć, lub na podstawie rejestracji w systemie IRK w odniesieniu do tych kierunków studiów, na które przyjęcia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty w ustalonym miejscu i terminie.

Olimpijczyk – kandydat zakwalifikowany  do przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego.

Lista rezerwowa – kandydat , który nie uzyskał wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć, w związku z tym nie mógł być umieszczony na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat ten może jednak być umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia pod warunkiem pojawienia się wolnych miejsc na studia.

Kandydat niezakwalifikowany – kandydat, który  nie spełnia warunków rekrutacji na wybrany kierunek / specjalność studiów

Kandydat przyjęty – kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, który złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.

Kandydat nieprzyjęty – kandydat niezakwalifikowany lub kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, który nie złożył wymaganych dokumentów w ustalonym miejscu i terminie, nie zdał egzaminu lub z powodu wyczerpania limitu miejsc

LISTA REZERWOWA

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane przez Wydz. Komisje Rekrutacyjne z powodu wyczerpania limitu miejsc, znajdują się na liście rezerwowej.  Po upływie terminu wpisu na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia,  w przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane przez Wydz. Komisje Rekrutacyjne na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia z listy rezerwowej należy w podanym przez komisję terminie, złożyć wymagane dokumenty na studia w dziekanacie.

Na przykład: W dniu ogłoszenia wyników Pani Katarzyna Igrekowska zajęła 300 miejsce na liście rankingowej. Jednakże przyjęto, zgodnie z limitem — 250 osób. Po kilku dniach okazało się, że niektórzy spośród przyjętych zrezygnowali z wpisu na studia. Spowodowało to iż Pani Katarzyna przesunęła się na 210 miejsce na liście i tym samym Wydz. Komisja Rekrutacyjna orzekła o jej zakwalifikowaniu.

DODATKOWE NABORY

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku (specjalności) studiów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o:

  • rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • przeprowadzeniu kolejnego naboru.

Jeżeli komsja podejmie decyzję o uruchomieniu kolejnego naboru, rejestracja na kierunek zostanie otwarta w systemie IRK . Terminy dodatkowej rejestracji zostaną podane w harmonogramie przy kierunku w katalogu IRK  https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.