facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

SPECJALNA OFERTA „VIP” - dla laureatów olimpiad i konkursów

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

 

Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego oraz laureat konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego korzystający  z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek powinien podczas rejestracji w Systemie IRK:

  1. Zaznaczyć, że posiada "tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego"
  2. Wybrać z menu odpowiednią olimpiadę lub konkurs i zaznaczyć rodzaj tytułu :  laureat lub finalista,
  3. Wgrać zeskanowane zaświadczenie ( skan lub zdjęcie dokumentu ) o uzyskanym tytule na swoje konto przy zaznaczonym dokumencie.  Wgrany dokument oczekuje na akceptację Działu Kształcenia,
  4. Po akceptacji zaświadczenia należy zapisać się na kierunek, na którym przysługują  uprawnienia laureata lub finalisty wybranej olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu
  5. Po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów z przysługującymi uprawnieniami, należy w MOJE KONTO w pozycji OPŁATY w Systemie IRK zaznaczyć  "opłata olimpijska" przy wybranym kierunku. Pojawi się kwota opłaty rekrutacyjnej w wysokości 1 zł, za jeden wybrany kierunek studiów, na którym wgrane zaświadczenie zwalnia całkowicie z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Jeżeli zaświadczenie zostało już zaakceptowane na wybranym kierunku studiów, to w przypadku zmiany kierunku prosimy o kontakt z Działem Kształcenia. Zmiana kierunku studiów i przeniesienie uprawnień na inny kierunek, jest możliwe do czasu zamknięcia rejestracji na nowo wskazanym kierunku studiów.

Z uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach przygotował specjalną i unikatową w skali kraju ofertę „VIP” dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zdecyduje się na studia na Uniwersytecie Śląskim, może liczyć na szereg przywilejów, przeznaczonych tylko dla najzdolniejszych kandydatów.

Każdy olimpijczyk, który chce zaplanować swoją ścieżkę kariery, może liczyć na fachową pomoc doradcy zawodowego z Centrum Obsługi Studenta, a także na porady doświadczonego pracownika Działu Kształcenia, który na etapie rekrutacji pomoże nawiązać kontakt z interesującym olimpijczyka wydziałem oraz przekaże informację o ciekawych wykładach lub konferencjach.  Dzięki specjalnej ofercie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego kandydat uzyska dostęp do zbiorów elektronicznych Biblioteki, z której na co dzień mogą korzystać jedynie pracownicy i studenci uczelni. Biblioteka zaprasza także na warsztaty„Sztuka szukania – w labiryncie informacji”, dzięki którym kandydat z większą swobodą będzie mógł poruszać się w środowisku wydziałowych bibliotek i czytelni specjalistycznych.

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, o stypendium rektora może ubiegać się także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Regulamin pomocy materialnej, druki stypendialne dostępne są na stronie  http://student.us.edu.pl/stypendia-rektora , kontakt w sprawie stypendiów Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, ul. Bankowa 12, pok. 129, 130,  tel. 32 359-20-46  ,  e-mail: bstud@us.edu.pl

Dodatkowymi atutami programu dla „VIP-ów” jest m.in. możliwość wprowadzenia Indywidualnego Toku Studiowania (ITS), pakiety książek naukowych z wydawnictwa UŚ oraz gadżety uniwersyteckie.

Laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł laureata w roku rozpoczęcia studiów mogą ubiegać się o grant Rektora Uniwersytetu Śląskiego szczegóły na stronie.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Kształcenia:
tel. 32 359 1622 , 32 359 1880
e-mail: rekrutacja@us.edu.pl

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.